<?
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/header.php");
$APPLICATION->SetTitle("Градостроительный Совет города Горно-Алтайска");
?><h3><span style="color: #000000;">Нормативные документы:</span></h3>
<ul>
<li>
<h3><a href="/vlast/otdely-i-upravleniya/pervyy-zamestitel-glavy-administratsii-goroda-gorno-altayska/mu-upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/komissii-i-sovety/pologenie_545.doc">Положение о Совете</a></h3>
 </li>
</ul>
<p>
</p>
<h3><span style="color: #000000;">Состав совета:</span></h3>
 <span style="color: #000000;"> </span>
<h3>
<ul>
<li><a href="/vlast/otdely-i-upravleniya/pervyy-zamestitel-glavy-administratsii-goroda-gorno-altayska/mu-upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/komissii-i-sovety/sostav_545.doc">Состав</a><a href="/vlast/otdely-i-upravleniya/pervyy-zamestitel-glavy-administratsii-goroda-gorno-altayska/mu-upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/komissii-i-sovety/sostav_545.doc"></a></li>
</ul>
 </h3>
<h3><span style="color: #000000;">Деятельность Совета</span></h3>
<h3>
<ul>
<li><a href="/vlast/otdely-i-upravleniya/pervyy-zamestitel-glavy-administratsii-goroda-gorno-altayska/mu-upravlenie-arkhitektury-i-gradostroitelstva/gradostroitelnyy-sovet.php" style="font-size: 1.15em;">Протоколы Совета</a><br>
 </li>
</ul>
 </h3>
<h3><br>
 </h3><?require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/footer.php");?>